Gebruiksvoorwaarden van de Website

1.Website en voorwaarden

1.1 De Website werd ontwikkeld en wordt u aangeboden door Let's Didid nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0450.355.261 ('Didid', 'wij', 'we', 'ons'). Deze voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de Website.

1.2 Door de website te bezoeken of te gebruiken erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met een van de hieronder vermelde voorwaarden, verzoeken wij u om de Website te verlaten.

1.3 Deze voorwaarden kunnen nu en dan worden bijgewerkt of herzien, wat via de Website zal worden meegedeeld. We raden u aan om ze af en toe te lezen.

2.Definities

2.1 Bepaalde woorden met een hoofdletter in deze Voorwaarden zullen altijd de volgende betekenis hebben:

Inhoud: al het materiaal dat op de Website wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsnamen, handelsmerken, gegevensbestanden en andere gepatenteerde informatie, zoals logo's en symbolen, tekst, software, toepassingen, foto's, grafieken, video's, ontwerpen, lay-out en andere beelden, muziek en geluid, rangschikking van de Inhoud en de algemene 'look & feel' van de Website.

Diensten: de App en de Website beschikbaar maken voor gebruik, en alle ermee verbonden diensten die we via de App en de Website aanbieden, maar met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere financiële producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot, het ontvangen en beheren van deposito's op zicht-, spaar- en termijnrekeningen en het aanbieden, verstrekken, verdelen, beheren en optreden als bemiddelaar of het op andere wijze beschikbaar maken van betalingsdiensten, beleggings- en verzekeringsproducten of andere soorten financiële diensten. De Diensten die via het gebruik van de App zelf worden aangeboden, worden ook door bijzondere voorwaarden geregeld. We raden ten zeerste aan om die voorwaarden te lezen alvorens de App te installeren en te gebruiken.

Website: deze website, toegankelijk via de domeinnaam www.didid.be.

3.Op de Website aangeboden Diensten en Inhoud

3.1 De Website biedt u de mogelijkheid om de Didid App ('App') te downloaden, waarmee u een Droomrekening ('de fictieve rekening in de App waarmee de Dromer zijn spaarinspanningen voor zijn Dromen kan volgen door zijn spaarrekening aan de Droomrekening in de App te koppelen') en alle Inhoud en informatie over het gebruik van de App en de Diensten kunt aanmaken. Lees de bijzondere voorwaarden die het gebruik van de App en de Diensten regelen alvorens de App en de Diensten te downloaden.

3.2 We doen ons best om u op deze Website correcte informatie over de App en de Diensten te verstrekken. Maar doordat de Website, de App en de Diensten voortdurend worden ontwikkeld en verbeterd, kan niet helemaal worden vermeden dat de Inhoud soms niet correct of niet up-to-date is en onderhevig is aan wijzigingen. Daarom wijzen wij alle verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de Inhoud zoals aangeboden op de Website te allen tijde af.

3.3 De Website kan links naar derde websites bevatten. We hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites en wijzen daarom alle verantwoordelijkheid af.

3.4 De informatie en Inhoud zoals aangeboden op de Website mag niet worden beschouwd als informatie die speciaal voor u is bedoeld of die op uw persoonlijke behoeften inspeelt.

3.5 Mocht u twijfels of vragen over de Inhoud hebben, kunt u met ons contact opnemen via info@didid.be.

3.6 We hebben het recht om zonder enige kennisgeving de toegang tot de Website of delen ervan op te schorten of te beperken of het gebruik ervan aan banden te leggen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk wanneer wij op de Website onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of wanneer wij de op de Website aangeboden Diensten veranderen.

4.Intellectuele eigendom

4.1 De op de Website aangeboden Inhoud is eigendom van ons of van onze licentiegevers en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten en door wetten op oneerlijke concurrentie en oneerlijke marktpraktijken.

4.2 Tenzij u van ons schriftelijke toestemming hebt gekregen, mag u de Inhoud niet volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, wijzigen, vertalen, met licentie vergunnen, verkopen of op basis daarvan afgeleide werken creëren.

4.3 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de op de Website en in de Inhoud ervan gebruikte software ook niet volledig of gedeeltelijk ontmantelen, decompileren, vertalen, aan reverse-engineering onderwerpen of anderszins de broncode van de software trachten te achterhalen of af te leiden. U mag de Inhoud van de Diensten niet systematisch ophalen om rechtstreeks of onrechtstreeks een database, verzameling, directory of compilatie samen te stellen of te creëren.

5.Uw verplichtingen

5.1 U mag de Website en de Inhoud ervan vrij gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en u bent verantwoordelijk voor de manier waarop u er gebruik van maakt.

5.2 U mag de Website koppelen maar alleen op een manier die strookt met deze Voorwaarden en die ons geen schade toebrengt. Dat betekent dat de link niet schadelijk mag zijn voor onze business, geen oneerlijk voordeel mag halen uit onze reputatie en niet bedrieglijk mag impliceren of suggereren dat we de gekoppelde websites, webpagina's of de inhoud ervan onderschrijven, goedkeuren of daarmee verbonden zijn.

5.3 U mag de integriteit van de onderliggende systemen van de Website niet beschadigen, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van wormen of andere codes, of de toegang tot (delen van) de Website beperken.

6.Garanties en Aansprakelijkheid

6.1 We bieden de Website aan 'as is'. We voorzien in een gepaste deskundigheid en zorg maar doen geen specifieke beloften of verklaringen over de Website, de Diensten of de Inhoud. Dat betekent dat we ons er niet toe verbinden ervoor te zorgen dat deze Website en de aangeboden Diensten en Inhoud ononderbroken of feilloos zullen werken. We garanderen niet dat de Inhoud die u van de Website kunt downloaden, vrij is van virussen en/of andere codes met besmettelijke of vernietigende eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende antivirusprocedures te gebruiken en veiligheidscontroles uit te voeren. Voor de Diensten en de App verwijzen we ook naar de aansprakelijkheidsclausule in de bijzondere voorwaarden die het gebruik van de Diensten en de App regelen.

6.2 We zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen, zelfs niet wanneer ze voortvloeien uit een grote nalatigheid of fraude in de diensten van derden waarop de Website of Diensten een beroep doen maar waarover we geen zeggenschap hebben (bv. diensten verleend door toepassingen van derden, telecomoperatoren of betalingsdienstaanbieders). Wanneer u bijvoorbeeld een betalingsverzoek opstuurt naar een potentiële sponsor van een droom, wil dat niet zeggen dat de betaling wordt uitgevoerd. De potentiële sponsor moet uitmaken of hij de betaling al dan niet uitvoert.

6.3 We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, die minstens moet worden opgevat als gevolg-, financiële of commerciële schade, winst- of inkomstenderving, verloren kansen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsdiscontinuïteit, reputatieschade en schade door gerechtelijke procedures die derden tegen u instellen op grond van het gebruik van deze Website.

6.4 We zijn niet aansprakelijk voor het opschorten van het gebruik van (delen van) de Website, voor het beperken van de toegang tot de Website of de onbeschikbaarheid of intrekking van Inhoud, materiaal of andere informatie op de Website.

7.Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud

7.1 Alles wat u post, deelt of op om het even welke manier beschikbaar maakt ('Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud'), valt uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. U bent zich ervan bewust dat andere Gebruikers die Inhoud mogen kopiëren en gebruiken als hun eigen Inhoud.

7.2 Als u Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud met ons deelt, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare en wereldwijde licentie om alle Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud te gebruiken, te publiceren, te verdelen of op basis daarvan afgeleide werken te creëren. U kunt die licentie beëindigen door uw Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud uit uw gebruikersaccount te verwijderen, maar als andere gebruikers er gebruik van maken en de Inhoud niet verwijderen, dan blijft deze zichtbaar via hun gebruikersaccount.

7.3 We zijn niet verantwoordelijk voor Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud. Er mag nooit worden verondersteld dat we Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud onderschrijven, goedkeuren of aanbevelen. We zijn niet verplicht om de Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud vooraf te screenen, controleren, wijzigen of wissen. We monitoren de Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud niet en wijzen alle verantwoordelijkheid daarvoor af.

7.4 We behouden ons het recht voor om Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud te verwijderen of wijzigen als die volgens ons in strijd is met deze voorwaarden, de intellectuele-eigendomsrechten schendt of door ons als onwettig of ongepast wordt beschouwd.

7.5 Als de door u gedeelde Door Gebruikers Aangemaakte Inhoud deze voorwaarden schendt, dan bent u wettelijk aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen of schade die daaruit voortvloeit.

8.Privacy

8.1 Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt tijdens het gebruik van de Website, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van de Website.

8.2 We verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens via de cookies die op uw computer worden geplaatst nadat u daarmee hebt ingestemd. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens via deze Website en het gebruik van cookies ons Cookiebeleid.

8.3 Het gebruik van de Apps en de Diensten biedt ons ook de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Wilt u graag vernemen waarom en hoe we dat doen, lees dan de Privacyverklaring App.

9.Slotbepalingen

9.1 We hebben het recht om naar eigen goeddunken onderaannemers in te schakelen voor de nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. De Voorwaarden jegens ons mogen niet als strikt persoonlijk worden opgevat. Al onze rechten en plichten in het kader van deze Voorwaarden kunnen zonder uw toestemming volledig of gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.

9.2 U mag uw rechten en plichten uit deze Voorwaarden aan niemand anders overdragen, tenzij we daar schriftelijk mee instemmen.

9.3 Deze Voorwaarden betekenen allerminst dat onze rechten op grond van de wetgeving worden beperkt.

9.4 Waar mogelijk moeten de bepalingen van deze Voorwaarden zo worden opgevat dat ze onder de toepasselijke wetgeving geldig en uitvoerbaar zijn. Als een of meer bepalingen van deze Voorwaarden volledig of gedeeltelijk nietig, onwettig of onuitvoerbaar worden, dan zal het overige deel van die bepaling(en) onverminderd van kracht blijven en uitwerking hebben alsof die nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling nooit in de Voorwaarden was opgenomen. In dat geval zal de Aanbieder bovendien de nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) of een deel daarvan aanpassen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen, die de oorspronkelijke bedoeling van de nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) zo dicht mogelijk benadert.

9.5 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. U stemt ermee in om geschillen in verband met deze Voorwaarden te proberen op te lossen door te onderhandelen. Als de onderhandelingen mislukken dan zullen alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, naleving, uitvoering en beëindiging van deze Overeenkomst aan de rechtbanken van Brussel worden voorgelegd.

 

* * * *