Cookiebeleid Website

Deze Cookieverklaring ('Cookieverklaring') regelt het gebruik van cookies en socialmediaplug-ins op de Website www.didid.be van Let's Didid nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, met ondernemingsnummer 0450.355.261 ('Didid, 'wij', 'we', 'ons' 'onze') als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van uw gebruik van de website https://www.didid.be/ (de 'Website') en de ermee verbonden diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden bewaard en die bepaalde informatie en soms ook persoonsgegevens bevatten. In punt 2.3 hierna vindt u meer informatie over de cookies die we gebruiken en waarom. Socialmediaplug-ins zijn kleine stukjes software die worden ontwikkeld en aangeboden door aanbieders van socialmediadiensten (bv. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram en Twitter), die de integratie van sociale media toevoegen indien in de Website ingebouwd.

OPMERKING: raadpleeg de Privacyverklaring van onze Website voor algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de verwerking via cookies en socialmediaplug-ins, inclusief voor de communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot om het even welke opdracht of aankoop.

Als u na het vernemen van de informatie over het gebruik van cookies en socialmediaplug-ins de Website verder blijft gebruiken, erkent u dat u deze Cookieverklaring aandachtig hebt gelezen en er zonder voorbehoud mee instemt.

1.Algemeen

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Didid, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ons een e-mail sturen via privacy@didid.be.

Uitleg: dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Cookieverklaring.

1.2 De termen en begrippen in deze Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

1.3 Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt beschreven door uitdrukkelijke vermelding in deze Cookeverklaring of in de Voorwaarden van de Website ('Voorwaarden').

1.4 Waar mogelijk in de context omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd.Uitleg: om zeker te zijn dat we de inhoud van dit document op dezelfde manier begrijpen, is het belangrijk dat bepaalde begrippen door u en door ons op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

1.5 De verwijzing naar bepaalde wetten of verordeningen omvat elke wijziging, vervanging of nietigverklaring daarvan, inclusief alle ermee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

Uitleg: wetten veranderen af en toe en we willen er zeker van zijn dat deze Cookieverklaring met die wijzigingen rekening houdt.

1.6 Wij behouden ons het recht voor om de Cookieverklaring nu en dan naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Dergelijke wijziging, verandering of aanpassing moet via de Website worden meegedeeld.

Uitleg: net als andere bedrijven, kunnen veranderingen in onder meer de wetten, marktomstandigheden en belangen, ons ertoe verplichten om onze Cookieverklaring nu en dan te veranderen om ervoor te zorgen dat ze correct blijft.

2.Cookies

2.1 U kunt vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser zo te configureren. Richtlijnen daarvoor vindt u hier:

Door echter geen cookies te aanvaarden wanneer u de Website bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde of alle functies van de Website niet meer goed werken.

We denken dat dit voor zich spreekt.

2.2 Wanneer u de Website bezoekt, plaatsen we een aantal analytische en statistische cookies, en meer bepaald cookies van Google Analytics, een dienst van Google. Die cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers de Website gebruiken door statistische gegevens te verzamelen.

We denken dat dit voor zich spreekt.

2.3 We weten dat de volgende cookies worden gebruikt:

Cookie:

Bewaringstermijn

Doel

Functionele cookies

 

 

didid_cookiebanner

Permanent

Om te onthouden of u de cookiebanner hebt aanvaard.

didid_settings

1 dag

Om u de Website beter te laten gebruiken

Analyserende cookies

 

 

Hotjar / clicktale

 

365 dagen

Om de gebruikerservaring te verbeteren

Firebase

 

Analyseert het gebruik van de App, met de bedoeling statistieken aan te maken en de werking van de Website op te volgen.

Crashlytics

 

Analyseert het gebruik van de App, met de bedoeling statistieken aan te maken en de werking van de Website op te volgen.

Analytics

 

Analyseert het gebruik van de App, om statistieken aan te maken en de werking van de Website op te volgen.

Instabug

 

Om de gebruikerservaring te verzamelen

Google Analytics

 

 • _ga
 • _gid
 • _gat

 

 

2 jaar

1 dag

1 minuut

Daarmee kunnen we de werking van de website volgen op basis van samengevoegde informatie.

Om een unieke bezoeker te identificeren

Om een unieke bezoeker te identificeren

Om efficiëntere informatie te sturen, verzamelt geen persoonsgegevens

Voor meer informatie over Googly Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

Marketingcookies

 

 

Social media

 • Facebook – Messenger
 • Instagram
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Snapchat

 

180 dagen

 

180 dagen

30 dagen

 

Voor direct marketing: Facebook, Twitter en Linkedin kunnen u gepersonaliseerde advertenties tonen op basis van wat u online bezoekt. In de privacyverklaringen van Facebook, Twitter of Linkedin vindt u meer informatie over hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Sendinblue

2 jaar

Om de relevantie van marketingcampagnes via e-mail te meten

App Nexus & mediamath

2 jaar

 1. Om de efficiëntie van advertenties en relevantie van onlinemarketingcampagnes te volgen. Ook voor directmarketingdoeleinden.

Doubleclick

2 jaar

Adjust

 

Google Ads

2 jaar

 

 

2.4 U kunt te allen tijde uw instemming met ons gebruik van cookies intrekken. Om dat recht uit te oefenen, volstaat het de op uw toestel geplaatste cookies te wissen. Raadpleeg daarvoor de door de fabrikant van uw browser verstrekte specifieke instructies, zoals hierboven vermeld.

Uitleg: Deze bepaling spreekt voor zich.

3.Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en rechtsgronden daarvoor

DOEL

RECHTSGROND

We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren, dit om onze Website, advertenties, producten en diensten te verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

We denken dat dit voor zich spreekt.

 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Cookieverklaring (zie meer bepaald clausule 2.2) zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke die om uw instemming vraagt.

 

 

 Uitleg: We zijn wettelijk verplicht om nauwkeurig te vermelden op welke rechtsgrond we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de doeleinden die we in het vorige artikel hebben opgelijst.

De voornaamste rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Cookieverklaring is uw instemming.

We vragen uw instemming via de cookiebanner. Door die banner aan te klikken en de Website verder te gebruiken, erkent u dat u deze Cookieverklaring aandachtig hebt gelezen en er zonder voorbehoud mee instemt.

 

 

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn dat u bij uw gebruik van de Website een onwettige daad of misdrijf hebt gepleegd.

Uitleg: af en toe kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties door te geven.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

We denken dat dit voor zich spreekt.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, ook al is die derde buiten de EU gevestigd.

We denken dat dit voor zich spreekt.

We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken om de gerechtvaardigde belangen van onszelf, onze verbonden ondernemingen en partners, of derden te vrijwaren indien uw registratie of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op deze Cookieverklaring of op de intellectuele-eigendomsrechten of elk ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de beveiliging of integriteit van de Website of van de onderliggende systemen van onszelf, onze verbonden ondernemingen of onze onderaannemers wegens virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of elke andere vorm van kwaadaardige code, of c) op enige andere wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op andere wijze ongepast of illegaal is.

Uitleg: hier behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken als u de Website gebruikt op een manier die onszelf of iemand anders schade kan berokkenen of die illegaal is.

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Cookieverklaring noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk:

 • voortdurende verbeteringen van de Website, socialmediakanalen, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te bieden;
 • onze Website, Socialmediakanalen, producten en diensten vrijwaren van misbruik en illegale activiteit;
 • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algemene succesvolle verkoop van onze producten en diensten;
 • vrijwaring van onze wettelijke belangen.

 

 

We denken dat dit voor zich spreekt.

4.Bewaringstermijn (hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?)

4.1 Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is voor de doeleinden die in Artikel 3 hierboven worden opgesomd. We zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor deze doeleinden, behalve bij:

 • een hoger belang van Didid of een derde om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verbiedt om ze te de-identificeren.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.Ontvangers van de persoonsgegevens

5.1 Uw persoonsgegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden opgestuurd:

 • uzelf;
 • onze partners, klanten, dienstverleners en onze verbonden ondernemingen;
 • onze aandeelhouders en mogelijke kopers;
 • overheids-, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.2 We kunnen uw persoonsgegevens sturen naar andere natuurlijke personen, ondernemingen en organisaties die via de Website willen adverteren en deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en ook om de marketing, het tonen en verkopen van die goederen en diensten op maat aan te passen. We zullen nooit bankgegevens onthullen, zoals het nummer van uw zicht- of spaarrekening of informatie over uw transactiegeschiedenis.

We denken dat dit voor zich spreekt.

 

5.3 Wij en de derde verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.4 Geanonimiseerde en/of samengevoegde gegevens kunnen we doorsturen naar organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, garanderen we dat er beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u krachtens de toepasselijke wetgeving geniet, te vrijwaren.

Uitleg: we maken uw gegevens anoniem of combineren ze met gegevens van anderen waardoor het onmogelijk wordt om u te identificeren. Dergelijke geanonimiseerde of samengevoegde informatie mag ook naar landen buiten de EER worden doorgestuurd.

 

5.5 We sturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar andere derden dan vermeld in de artikelen 5.1 en 5.2. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

We denken dat dit voor zich spreekt.

 

6.Kwaliteitswaarborgen

6.1 U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen erin bestaat onze marketingmaterialen relevanter voor u te maken. Dat betekent dat wij voor u een uniek profiel opbouwen op basis van relevante kenmerken en dat profiel vervolgens gebruiken om u communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties te verstrekken over producten en diensten die u kunnen interesseren.

We denken dat dit voor zich spreekt.

 

 1. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze derde verwerkers vindt enkel plaats op een 'need-to-know'-basis en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter wel dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

Uitleg: we verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens veilig te houden.

7. Uw rechten

Uitleg: in deze rubriek leggen we uit welke rechten u hebt in het kader van onze gegevensverwerking en hoe u ze kunt uitoefenen.

7.1 U hebt het recht om inzage te vragen in alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. We behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend om ons last of schade te berokkenen. Bij elk verzoek dient te worden verduidelijkt voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht van inzage wenst uit te oefenen en welke gegevenscategorieën u wenst in te zien.

 

7.2 U hebt het recht om te vragen dat uw onjuiste persoonsgegevens kosteloos worden verbeterd. Als u een verzoek tot verbetering indient, moet daarbij een bewijs worden gevoegd van de onjuiste aard van de gegevens waarvoor een verbetering wordt gevraagd.

7.3 U hebt het recht om uw eerder verleende instemming met de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. In dat geval zal bepaling 4.1 van toepassing zijn.

7.4 U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 of als u uw toestemming om de gegevens te verwerken, intrekt (indien van toepassing). U moet er echter rekening mee houden dat we een verzoek tot wissing zullen afwegen tegen:

 • de hogere belangen van onszelf of van een derde;
 • wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die indruisen tegen een dergelijke wissing;
 • de verwerking van de gegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3, maar u hebt ze nodig om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

7.5 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. De Aanbieder heeft het recht om dwingende rechtsgronden aan te voeren voor de verwerking, wat uw rechten in dat verband opheft. Indien de beoogde verwerking echter kan worden gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht te allen tijde kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking.

7.6 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om u directmarketingberichten te sturen of voor de uitvoering van een overeenkomst, hebt u het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

7.7 Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@didid.be. Een e-mail met een verzoek om een recht uit te oefenen, mag niet worden geïnterpreteerd als instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens behoudens wat is vereist voor de behandeling van uw verzoek. In elk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien dat is vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld zijn van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit aantoont. Indien u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om een schriftelijke bevestiging en bewijs van identiteit.

We zullen u onverwijld melden dat we het verzoek hebben ontvangen. Als het verzoek geldig blijkt, zullen we het zo snel als redelijkerwijze mogelijk inwilligen, uiterlijk dertig (30) dagen nadat we het verzoek hebben ontvangen.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd met ons contact opnemen via het e-mailadres dat in deze bepaling 7.7 staat vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.