Privacy beleid

Deze privacyverklaring ('Privacyverklaring') regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Let's Didid nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0450.355.261, RPR Brussel, ('Didid', 'wij', 'we', 'ons', 'onze') als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van uw gebruik van de website https://www.didid.be/ (de 'Website') en de ermee verbonden diensten. Door de Website en de daar aangeboden Diensten verder te gebruiken, aanvaardt u dat we uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van deze Privacyverklaring. We verzoeken u deze Privacyverklaring aandachtig te lezen en ons zeker uw eventuele vragen te stellen. U kunt ons een e-mail sturen via privacy@didid.be

Let op, we maken ook gebruik van cookies op de Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het opslagmedium van een toestel worden bewaard en bepaalde informatie en soms ook persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar onze Cookieverklaring.

Hou er ook rekening mee dat we bij uw download van de Didid App die op deze Website wordt aangeboden, andere persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan beschreven in deze Privacyverklaring. Meer informatie over onze gegevensverwerking via de App vindt u in onze Privacyverklaring voor de App.

1.ALGEMEEN

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Didid, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Uitleg: dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

1.2 De termen en begrippen in deze Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)

1.3 Waar mogelijk in de context omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd.

Uitleg: om zeker te zijn dat we de inhoud van dit document op dezelfde manier begrijpen, is het belangrijk dat bepaalde begrippen door u en door ons op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

1.4 Een verwijzing in deze Privacyverklaring naar bepaalde wetten of verordeningen omvat elke wijziging, vervanging of nietigverklaring daarvan, inclusief alle ermee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

Uitleg: wetten veranderen af en toe en we willen er zeker van zijn dat deze Privacyverklaring met die wijzigingen rekening houdt.

1.5 Wij behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring nu en dan naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Dergelijke wijziging, verandering of aanpassing moet via de Website worden meegedeeld.

Uitleg: Net als andere bedrijven, kunnen veranderingen in onder meer de wetten, marktomstandigheden en belangen, ons ertoe verplichten om onze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen om ervoor te zorgen dat ze correct blijft.

2.SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

2.1 Telkens u onze Website bezoekt of gebruikt, verzamelen we:

 • technische informatie over het toestel dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

 • informatie over uw surfgedrag, zoals de duur van uw bezoek, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoeveel keer u een bepaalde pagina bezoekt.

Uitleg: hier lichten we toe welke soorten persoonsgegevens we verzamelen wanneer u de Website bezoekt.

2.2 We ontvangen alle hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Het is mogelijk dat we aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, verzoeken wij u hun respectieve privacyverklaring te raadplegen.

We denken dat dit voor zich spreekt.

3.DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN EN RECHTSGRONDEN DAARVOOR

Uitleg: hier leggen we in de linkerkolom uit voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, en in de rechterkolom verbinden we elk specifiek doel met de rechtsgrond waarop het is gebaseerd.

DOELEINDEN

RECHTSGRONDEN

We verwerken uw persoonsgegevens om u specifieke informatie te geven over onze producten en diensten waarom u vraagt via de Website, e-mail of socialmediakanalen.

 

We verwerken uw persoonsgegevens ook om u onze Diensten aan te bieden en uw aanvragen uit te voeren.

 

Uitleg: wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de Website te laten gebruiken.

 

Om stappen te ondernemen voordat u met ons een contract afsluit, kunnen we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de noodzaak om het contract uit te voeren of af te sluiten.

We verwerken uw gegevens om u onze eigen commerciële berichten op te sturen, maar zullen u alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties opsturen via e-mail of andere communicatiemiddelen als u uitdrukkelijk met de ontvangst daarvan hebt ingestemd.

 

Uitleg: wanneer we u marketingmateriaal willen sturen via e-mail, WhatsApp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger of via andere persoonlijke elektronische communicatiekanalen, zullen wij u in principe eerst vragen om in te stemmen met de ontvangst van onze marketingcommunicatie via dergelijke kanalen.

 

U kunt uw voorkeuren voor de ontvangst van ons marketingmateriaal altijd veranderen via de opt-outlink die in dergelijke communicatie is opgenomen.

De gegevensverwerking berust op uw instemming.

 

Uitleg: wanneer we u directmarketingcommunicatie willen sturen, zijn we in de meeste gevallen wettelijk verplicht om uw instemming te vragen.

We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavingsinstanties of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsagentschappen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

Uw persoonsgegevens kunnen op ons eigen initiatief worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn dat u bij uw registratie of gebruik van de Website, onze socialmediakanalen of andere communicatie met ons een onwettige daad of misdrijf hebt gepleegd.

 

Uitleg: af en toe kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties door te geven.

 

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Uitleg: soms zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.

We verwerken uw persoonsgegevens voor statistische analyses of enquêtes, dit om onze Website, advertenties, producten en diensten te verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

 

We verwerken uw persoonsgegevens om aan marktonderzoek en businessontwikkeling te doen.

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw profiel aan te maken en u op die manier relevant marketingmateriaal aan te bieden. In dat verband verwerken we uw persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden, om u doelgerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere reclame van Didid en geselecteerde partners te verstrekken.

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, ook al is die derde buiten de EU gevestigd.

 

 

we denken dat deze doeleinden voor zich spreken.

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om de gerechtvaardigde belangen van onszelf, onze partners of derden te vrijwaren indien uw gebruik van de Diensten kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op de Algemene voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten of elk ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de beveiliging of integriteit van de Website, (c) een gevaar voor de Website of andere onderliggende systemen van onszelf of onze onderaannemers wegens virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of elke andere vorm van kwaadaardige code, of d) op enige andere wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op andere wijze ongepast of illegaal is.

 

Uitleg: hier behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken als u de Website of onze Diensten gebruikt op een manier die ons of iemand anders schade kan berokkenen of die illegaal is.

Voor die doeleinden berust de verwerking van uw persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 

 • In staat zijn om uw verzoeken voor informatie en andere vragen op passende wijze te beantwoorden;
 • voortdurende verbeteringen van onze Website, socialmediakanalen, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te bieden;
 • vrijwaring van onze commerciële en zakelijke belangen en noden, rekening houdend met de veranderende marktvoorwaarden;
 • onze Website, Socialmediakanalen, producten en diensten vrijwaren van misbruik en illegale activiteit;
 • marketing en promotie van onze producten, diensten en merken;
 • in staat zijn om zakelijke transacties af te sluiten.

 

Uitleg: we kunnen de persoonsgegevens ook verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, die hoofdzakelijk te maken hebben met een geslaagde bedrijfsvoering, zoals elk ander bedrijf zou doen.

4.BEWARINGSTERMIJN (hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?)

4.1 Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is voor de doeleinden die in Artikel 3 hierboven worden opgesomd. We zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor deze doeleinden, behalve bij:

 • een hoger belang van Didid of een derde om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;

 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verbiedt om ze te de-identificeren.

5.ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

5.1 Uw persoonsgegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden opgestuurd:

 • uzelf;

 • onze partners, klanten, dienstverleners en onze verbonden ondernemingen;

 • onze aandeelhouders en mogelijke kopers;

 • overheids-, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.2 We kunnen uw persoonsgegevens sturen naar andere natuurlijke personen, ondernemingen en organisaties die via de Website willen adverteren en deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en ook om de marketing, het tonen en verkopen van die goederen en diensten op maat aan te passen. We zullen nooit bankgegevens onthullen, zoals het nummer van uw zicht- of spaarrekening of informatie over uw transactiegeschiedenis.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.3 Wij en de derde verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER.

We denken dat dit voor zich spreekt.

5.4 Geanonimiseerde en/of samengevoegde gegevens kunnen we doorsturen naar organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, garanderen we dat er beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u krachtens de toepasselijke dwingende wetgeving geniet, te vrijwaren.

Uitleg: we maken uw gegevens anoniem of combineren ze met gegevens van anderen waardoor het onmogelijk wordt om u te identificeren. Dergelijke geanonimiseerde of samengevoegde informatie mag ook naar landen buiten de EER worden doorgestuurd.

5.5 We sturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar andere derden dan vermeld in de artikelen 5.1 en 5.2. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

We denken dat dit voor zich spreekt.

6.KWALITEITSWAARBORGEN

6.1 We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze derde verwerkers vindt enkel plaats op een 'need-to-know'-basis en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter wel dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

Uitleg: we verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens veilig te houden.

7. UW RECHTEN

Uitleg: Hier leggen we uit welke rechten u hebt in het kader van onze gegevensverwerking en hoe u ze kunt uitoefenen.

7.1 U hebt het recht om inzage te vragen in alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. We behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend om ons last of schade te berokkenen. Bij elk verzoek dient te worden verduidelijkt voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht van inzage wenst uit te oefenen en welke gegevenscategorieën u wenst in te zien.

7.2 U hebt het recht om te vragen dat uw onjuiste persoonsgegevens kosteloos worden verbeterd. Als u een verzoek tot verbetering indient, moet daarbij een bewijs worden gevoegd van de onjuiste aard van de gegevens waarvoor een verbetering wordt gevraagd.

7.3 Als de verwerking op uw instemming is gebaseerd, dan hebt u het recht om uw eerder verleende instemming met de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. In dat geval zal artikel 4.1 van toepassing zijn.

7.4 U hebt het recht om te vragen dat de u betreffende persoonsgegevens worden gewist als die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 of als u uw toestemming om de gegevens te verwerken, intrekt (indien van toepassing). U moet er echter rekening mee houden dat we een verzoek tot wissing zullen afwegen tegen:

 • de hogere belangen van onszelf of van een derde;

 • wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die indruisen tegen een dergelijke wissing;

 • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 4, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

7.5 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. De Aanbieder heeft het recht om dwingende rechtsgronden aan te voeren voor de verwerking, wat uw rechten in dat verband opheft. Indien de beoogde verwerking echter kan worden gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht zich te allen tijde kosteloos tegen deze verwerking te verzetten.

7.6 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om u directmarketingberichten te sturen of voor de uitvoering van een overeenkomst, hebt u het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

7.7 Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@didid.be of gebruikmaken van het contactformulier op deze website. In elk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien dat is vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld zijn van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit aantoont. Indien u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om een schriftelijke bevestiging en bewijs van identiteit.

We zullen u onverwijld melden dat we het verzoek hebben ontvangen. Als het verzoek geldig blijkt, zullen we het zo snel als redelijkerwijze mogelijk inwilligen, uiterlijk dertig (30) dagen nadat we het verzoek hebben ontvangen.

7.8 Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd met ons contact opnemen via privacy@didid.be Als u niet tevreden bent met ons antwoord hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .